Dette er en svært viktig forskjell. Dette var en enkel kjop-generisk-viagra.html observasjon, selvfølgelig: et middel fungerte for en som hadde løsningen.

Markedets beste priser og betingelser får du hos oss
TaxiForsikring og Duvi sikrer at din bedrift lever opp til sine pensjonsforpliktelser på en enklere, rimeligere og bedre måte.
Alle bedrifter må spare minst 2 prosent av de ansattes lønn mellom 1G (101 351 kr) og 12G (1 216 212 kr). Bedriften kan spare inntil 7 prosent av lønn fra 0 til 12 G, og inntil 18,1 prosent ekstra for lønn over 7,1 G. Bedriften velger selv hvor mye som skal spares for de ansatte, men loven sier at satsene må være like for alle ansatte. Dette er en kostnad som kommer i tillegg til ordinær lønn.

Duvi er

Rimeligere

Årlig administrasjonsgebyr: kr 250 per ansatt
(ca. kr 21,- pr mnd.)

Fondsforvaltningsgebyr: 0,65%

Enklere

Automatisert håndtering av pensjon. Duvi leser data direkte fra bedriftens regnskapssystem og sikrer korrekt sparing.

Bedre

Duvi har en langsiktig forvaltningsstrategi som sikrer at dine ansatte får en god pensjon.

Her bestiller du

For deg som ønsker å flytte eksisterende avtale

For deg som ønsker tilbud på flytting

For deg som ikke har pensjonsavtale

Vi anbefaler TaxiForsikring og Duvi

Gjøvik Taxi

Jeg flyttet min avtale til TaxiForsikring og Duvi. Med mine 2 ansatte sparte jeg 4 136,- kr. i årlige gebyrer og kostnader på min pensjonsavtale.

Pensjonssparing er jo langsiktig så dette blir det mye penger av over tid.

Øystein Skoglund
Drosjeeier og styreleder NT avd. Oppland

Taxi Romerike

Vi er opptatt av at vi skal være en sikker og trygg arbeidsplass og ha ett arbeidsmiljø som skaper engasjement blant våre ansatte.

Like viktig for oss er den dagen den enkelte går av med pensjon. Derfor valgte vi Duvi som har en forvaltningsstrategi som trolig gir våre ansatte den beste pensjonen.

Dag Bakke
Drosjeeier og daglig leder Taxi Romerike

Hov Taxi

Sentralen valgte TaxiForsikring og Duvi. Ikke bare det at vi sparer veldig mye på gebyrer og kostnader, avtalen er enklere for oss.

Vi slipper å tenke på lønnsjusteringer, inn og utmeldinger i vår avtale. Duvi får månedlig overført lønnsfiler fra vår regnskapsfører, nå innbetaler vi ikke for mye eller for lite i pensjonssparing til våre ansatte, og ingen blir glemt å melde inn.

Simen Sterud
Drosjeeier og daglig leder Hov Taxi ANS

Investeringsporteføljer

Duvi tilbyr to standard porteføljer som passer de aller fleste. Vi gjør valget enkelt for deg. Ved å begrense porteføljeutvalget holder vi kostnadene nede, en fordel kundene våre nyter godt av.

 

Les mer om Duvi`s forvaltningsstrategi her

Se vår avkastningshistorikk her

Ofte stilte spørsmål

 • Alle ansatte over 20 år som jobber minimum 20 % stilling skal være med i ordningen.
  I henhold til Taxioverenskomsten så tilsvarer en 20% stilling en årslønn på kr 69 054 eller en gjennomsnittlig arbeidstid på 7 timer pr arbeidsuke.
 • For deg som eier (i enkeltmannsforetaket) er det frivillig om du vil være omfattet av bedriftens pensjonsavtale.
Du er pliktig til å ha pensjon på dine ansatte:
 1. Når du har en ansatt i minimum 75 % stilling.
  (75% stilling er: arbeidstid på 27 timer pr. uke, eller årslønn på 258 954,-)
 2. Når du som eier og dine ansatte som har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, utgjør 2 årsverk eller mer.
  (Eks. du som eier 1 årsverk + summen av lønnskostnader på ansatte som tjener 69 054,- pr. år (20%) eller mer, overstiger 345 272,- (100% stilling)
Beregning av stillingsprosent basert på timer:
 • Ordinær arbeidstid for en 100% stilling er i henhold til Taxioverenskomsten §2 er 35,5 timer pr uke.
 • 75% stilling – 27 timer pr. arbeidsuke.
 • 20% stilling – 7 timer pr. arbeidsuke.
Beregning av stillingsprosent basert på årslønn:
 • 100% stilling – 345 272,-
 • 75% stilling – 258 954,-
 • 20% stilling – 69 054,-

Enkel otp-kalkulator

 • Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).
 • Kort oppsummert fra loven så skal det spares minimum to prosent av lønnen for all inntekt til den ansatte mellom 1 og 12 G. (G=grunnbeløpet blir endret hvert år og ligger nå på 101 351 kroner)
 • Det skal spares for alle ansatte fra fylte 20 år og som jobber i 20 prosent stilling eller mer.
 • I sparingen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet som fritar bedriften for spareplikten når den ansatte blir sykemeldt / arbeidsufør utover 12 mnd. Forsikringen dekker det avtalte innskuddet så lenge uførheten varer, og i forhold til graden av arbeidsuførhet, dekningen opphører senest ved fylte 67 år.
 • Ansatte som slutter etter 12 måneder har krav på å få med seg de oppsparte midlene.
 • Nyetablerte bedrifter må ha etablert tjenestepensjon for sine ansatte innen 6 måneder, avtalen skal være gjeldende fra det tidspunkt plikten til å opprette tjenestepensjonsordning inntrådte.
 • Bedriften står fritt til å spare mer enn minimumskravet som er på to prosent. Man kan spare helt opp til syv prosent dersom man ønsker dette.
 • For høytlønnende i bedriften kan man ha en egen ordning der man kan spare helt opp til 25%, men da kun for årslønnen mellom 7,1 G og 12G.
 • En fin ting å gi til sine ansatte kan være å ha en ordning med sparing fra 0G istedenfor 1G. Det får størst innvirkning for de lavtlønnede i bedriften. Du kan også velge å ha pensjonsordninger for de som arbeider i mindre enn 20 prosent stiling og de under 20 år, samt at bedriften også kan velge å la den ansatte som har jobbet mindre enn 12 måneder få med seg sin oppsparte pensjon.
 • Hvis du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte velger du selv om du vil ha en tjenestepensjonsordning.
 • Fra og med inntektsåret 2017 kan pensjonsinnskuddet være på inntil 6 prosent av personinntekt fra næringsvirksomhet mellom 1G (99 858 kroner) og 12 G (1 198 296 kroner).
 • Innskuddsfritak ved arbeidsuførhet. Ved arbeidsuførhet dekker forsikringselementet det avtalte innskuddet så lenge uførheten varer.
  Man må ha vært minst 20 % sykemeldt i sammenhengende 12 måneder for å få betalingsfritak. Fritak gis i forhold til graden av arbeidsuførhet og opphører senest ved 67 år. Det kreves ingen helseopplysninger ved etablering av forsikringen, men det er krav om full arbeidsdyktighet.
 • Avkastningen på pensjonssparingen er skattefri (frem til den utbetales).
 • Det er ikke formueskatt på oppsparte midler.
 • Foretaket får skattefradrag for innbetalinger til pensjonsordningen.
 • Det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift av innbetalingene.
 • 31.mars 2018 er fristen for å betale innskuddspensjon for å få skattefradrag for inntektsåret 2017.
 • Ektefelle / registrert partner i enkeltpersonforetak (Felles bedrift etter skattelovens paragraf 2-11) med deling av næringsinntekt er ikke å anse som ansatt arbeidstaker i egen bedriften.
 • Alle ansatte som har en 20% stilling eller mer skal være omfattet av avtalen uavhengig om de allerede mottar uførepensjon eller alderspensjon.
 • Det innbetales til pensjon så lenge man arbeider
 • Ansatte kan være innmeldt i flere pensjonsordninger samtidig.
 • Alle ansatte som har en 20% stilling eller mer skal være omfattet av bedriftens avtale uavhengig om de allerede har pensjonssparing via andre arbeidsgivere.
 • Du som arbeidsgiver plikter å innbetale pensjonssparingen til den ansatte i sykemeldingsperioden (12 mnd.).
  Se også innskudspensjonsloven § 6-1
 • Når den ansatte har vært sykemeldt utover 12 mnd. trer innskuddsfritaksforsikringen inn.
 • Forsikringen dekker det avtalte innskuddet så lenge uførheten varer, og i forhold til graden av arbeidsuførhet, dekningen opphører senest ved fylte 67 år.
 • Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til fylte 77 år, forutsatt at oppspart kapital er stor nok til å gi en årlig utbetaling på minst 0,2 G.
 • En arbeidstaker som slutter i foretaket, opphører å være medlem av pensjonsordningen. Dette gjelder ikke arbeidstaker som har sluttet i foretaket som følge av arbeidsuførhet (sykemeldt). Se innskudspensjonsloven § 6-1
 • Ansatte må ha vært medlem av pensjonsordningen i over 12 måneder for å få med seg oppspart pensjonskapital inkludert samlet avkastning videre. Den ansatte vil da få et individuelt pensjonskapitalbevis.
 • Slutter en ansatt før vedkommende har vært medlem i pensjonsordningen i 12 måneder, vil oppspart kapital med avkastning tilbakeføres bedriften.
 • Oppspart på avdødes pensjonskonto går til etterlatte ved dødsfall.
 • I utgangspunktet skal alle innbetalinger til pensjonsordningen belastes med arbeidsgiveravgift. Dette omfatter også administrasjonsgebyret til forsikringsselskapet. Likeledes skal det belastes arbeidsgiveravgift på innbetalinger til et eventuelt premiefond.
 • Dersom innbetalingen omfatter sparing for eier av enkeltpersonforetak eller deltaker i deltakerlignet selskap, skal innbetalingen for denne holdes utenfor avgiftsgrunnlaget.
 • I tilfeller hvor premie til pensjonsordningen belastes premiefond, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift på denne delen av premien. Dette som følge av at avgift beregnes allerede ved innbetaling til premiefondet, som nevnt over.
 • Dersom du forsømmer plikten til å opprette tjenestepensjonsordning, har arbeidstaker krav på et tilskudd i samsvar med minstekravene i loven, regnet fra det tidspunkt plikten til å opprette tjenestepensjonsordning inntrådte, tilskuddet skal innbetales til en pensjonsordning for arbeidstaker.
  Ved alvorlig og langvarig sykdom kan bedriften i et slikt tilfelle bli pliktig til å betale den ansattes OTP-ordning helt frem til pensjonsalder.
 • Et slikt krav vil kunne tvangsfullbyrdes via rettsapparatet.
 • Regnskapspliktig foretak skal i note til årsregnskapet opplyse om foretaket har plikt til å ha pensjonsordning, og om ordningen i så fall er i samsvar med kravene i loven.
 • Foretak som ikke er regnskapspliktig, skal gi tilsvarende opplysninger i næringsoppgaven.
 • Finanstilsynet kan pålegge foretak som ikke har pensjonsordning i samsvar med loven , å rette opp forholdet innen en fastsatt frist. Hvis et pålegg av tilsynet ikke blir etterkommet innen fristen, kan Finanstilsynet bestemme at foretaket skal betale en løpende mulkt til forholdet er rettet. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.
 • Gå inn på linken «flytt din pensjon i dag», fyll inn skjemaet og du vil motta ett tilbud fra oss.
 • Aksept på tilbudet kan du gjøre elektronisk ved å signere med BankID. Eller ved å returnere signert avtale til oss.
 • Vi ordner med oppsigelse av eksisterende avtale
 • Flytteprosessen tar normalt 2-3 måneder.
 • Du kan også ringe oss på 90908415

På siden til Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Her finner du også opplysninger om hvor dine pensjonskapitalbevis er plassert og nødvendige avtalenumre.

TaxiForsikring i samarbeid med Duvi pensjon